Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door bij ons te reserveren gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:


* Veiligheid van het surfen heeft bij Surfschool Zeewolde hoge prioriteit.
* De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
* De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
* Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers heeft Surfschool Zeewolde regels en voorschriften opgesteld. De deelnemer dient zich aan die regels en voorschriften te houden. * Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs Surfschool Zeewolde, dienen door de deelnemer te worden opgevolgd.
* Indien een deelnemer niet eerder gesurft heeft, voor het eerst materiaal huurt (zoals surfboard) of een les volgt, dient hij/zij dit bij de instructeur van Surfschool Zeewolde te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal en/of de regels.
* Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.
* Surfschool Zeewolde staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart Surfschool Zeewolde daar dan ook voor.
* Voor het surfen geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en een zwemdiploma is verplicht.
* Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Surfschool Zeewolde de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Surfschool Zeewolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
* Het is de deelnemer afgeraden om deel te nemen aan het surfen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. Surfschool Zeewolde is niet aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.

* Surfschool Zeewolde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart Surfschool Zeewolde volledig.
* Bij roekeloos gedrag tijdens het individuele surfen en de surflessen, waaronder roekeloos gedrag bij surfen, bij botsen, bij afsnijden en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel Surfschool Zeewolde de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade.
* Het verhuurde is voor risico ondergetekende. Surfschool Zeewolde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de reparatiekosten of vervangingswaarde van het gehuurde materiaal direct bij retour.
* De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Surfschool Zeewolde gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de surfschool.
* Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier voor groepen invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.
* Surfschool Zeewolde zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
* Surfschool Zeewolde is evenwel niet aansprakelijk voor het bij deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Surfschool Zeewolde ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Surfschool Zeewolde daaronder niet begrepen).
* Foto’s en video’s die worden gemaakt mogen worden gebruikt voor publicatie.
* Plezier en veel leren staat bij ons voorop! Wees lief voor elkaar en geniet van het windsurfen/suppen!
* Ik/ wij gaan akkoord met de door Surfschool Zeewolde opgestelde Privacy Verklaring.

Translate »